Samla in uppgifter digitalt

Att låta patienten besvara frågor digitalt inför eller efter ett vårdmöte kan vara ett tidseffektivt sätt att inhämta information på.

Illustration med dator och pratbubbla

Så fungerar det

Att samla in patientuppgifter digitalt kan till exempel användas för att samla in anamnestisk information inför ett vårdmöte, för självskattningar, eller för att utvärdera en behandling. Ett första steg är ofta att konkretisera genom att skissa upp vilka frågor som behöver besvaras av patienten och eventuella svarsalternativ. När frågorna anpassas beroende på patientens svar så upplevs de mer relevanta och mindre krävande. Tänk på hur ett samtal brukar flöda och vilken information som behövs utifrån det specifika användningsområdet.


Tips och idéer

 1. Det är viktigt att frågorna upplevs relevanta, är så få som möjligt och att syftet är tydligt för patienten. Testa gärna frågorna på flera oberoende personer för att se hur de uppfattas.
 2. Vid rutinmässiga besök, som årskontroller eller screening, kan insamling av uppgifter i förväg vara extra värdefullt. Det kan möjliggöra att dessa besök blir mer effektiva, individanpassade och därmed även upplevs mer relevanta för patienten.
Illustration på en glödlampa

Mervärden med arbetssättet

För patienten

 • Ökad tillgänglighet
  Patienten väljer själv tid och plats när det passar att svara på frågorna.
 • Mer givande vårdmöte
  När frågor kan besvaras i förväg kan det personliga mötet utnyttjas bättre.

För medarbetaren

 • Bättre bedömningsunderlag
  Genom att få information om patienten inför vårdmötet finns bättre förutsättningar att förbereda mötet och kunna göra en bättre bedömning.
 • Bättre arbetsmiljö
  Digitalt inhämtad information kan importeras direkt till journalsystemet och även bearbetas och sammanställas på ett överskådligt sätt.

För verksamheten

 • Minskad administration
  Enklare hantering och högre svarsfrekvens.

Kort guide med praktisk hjälp

Att byta arbetssätt behöver inte vara särskilt svårt. Men det finns några saker som är bra att tänka igenom innan ni sätter igång processen.

Illustration på brev och kuvert

Har du idéer eller frågor


Mejla oss gärna på jobbadigifysiskt.hsf@regionstockholm.se så kan vi tillsammans utveckla och förbättra webbplatsen. Tack för ditt engagemang.