Kerstin Annerborn, enhetschef, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Beroendecentrum Stockholm

"Tack vare de låga trösklarna når vi nya målgrupper"

Publicerad 13 december 2022

För sex år sedan började Beroendecentrum Stockholm erbjuda behandling via nätet, IKBT. Istället för att gå till Beroendecentrums mottagningar kan patienten få hjälp på distans.

– För personer med låg eller måttlig beroendeproblematik kan den här behandlingsmodellen ge lika goda resultat som fysiska möten, säger Kerstin Annerborn, enhetschef, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

En trappa upp, ovanför en av Beroendecentrum Stockholms mottagningar ligger enheten för eStöd. Här arbetar sju psykologer med att hjälpa personer med någon form av beroendeproblematik. I huvudsak arbetar enheten med tre områden: alkohol, cannabis och spel om pengar.

– Vi jobbar huvudsakligen med behandling via nätet. Alla program baseras på KBT och motiverande samtal (MI), säger Kerstin Annerborn, enhetschef.


Arbetssätt i detta exempel:

 • Modulbaserad behandling
Illustration på en glödlampa

Hur arbetar ni digifysiskt?

Kerstin: Innan en behandling inleds har den ansvarige psykologen ett första möte med patienten, antingen via video, ett fysiskt möte eller en kombination av båda. Syftet är att få reda på motivationsnivå och målsättning med behandlingen. Sedan bedömer psykologen och/eller läkaren om IKBT är lämpligt för just den personen.

Vid det första mötet tas även eventuella prover för att vi ska kunna bedöma hur omfattande användningen har varit och om patienten även behöver andra insatser inom öppenvården.

– Själva behandlingen består av ett antal moduler med filmer, bilder och faktatexter som patienten arbetat med. Efter varje modul får patienten skriftlig återkoppling. Psykologen kontrollerar även om patienten har några frågor och gör en utvärdering innan det är dags att gå vidare till nästa modul. Varje modul tar en till två timmar och vi brukar räkna med att man går igenom ungefär en modul i veckan.

Programmet pågår i tio till tolv veckor, ungefär lika lång tid som behandlingar på en traditionell mottagning brukar vara. Efter avslutad behandling följs patienten upp med ny provtagning och samtal där vi pratar om behandlingen och om personen behöver fortsatt stöd.

Film (1,46 minuter) med Kerstin Annerborn, enhetschef, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Textversion av filmen

Vi arbetar i huvudsak med behandling via nätet. Våra program för de olika beroendetillstånden är baserade på KBT och motiverande samtal.

Innan en patient blir inkluderad till behandling görs en bedömning av psykolog och läkare. För att se om det är en lämplig insats, om patienten behöver nåt annat eller kanske en kombination av behandling via nätet och på fysisk mottagning. I samband med bedömningen tar vi också prover. Det är för att kunna bedöma hur stor användningen har varit. Eller om patienten är i behov av någon annan insats också, till exempel läkemedelsbehandling.

Patienten kan välja om den vill ha sin bedömning på fysisk mottagning eller via video. Det väljer patienten själv.

Programmen består av filmer, bilder, faktatexter och övningar som patienten jobbar med varje vecka. Sen får patienten skriftlig återkoppling från en psykolog. Psykologen gör också en bedömning och gör en utvärdering och tilldelar sedan nästa modul egentligen.

Modulerna tar en till två timmar i veckan och man jobbar med en modul varje eller varannan vecka. Programmen pågår i tio till tolv veckor. Efter avslutad behandling görs en uppföljning och då tas också prover. Och det är för att se om patienten behöver någonting mer eller om det räcker med behandling via nätet.

För vilka passar IKBT för beroende?

Kerstin: Den här behandlingsmodellen passar bäst för dem som har låg eller måttlig beroendeproblematik. Eftersom patienten till stor del jobbar på egen hand krävs det att man är motiverad och har förutsättningar att arbeta självständigt med behandlingen 2-3 timmar i veckan.

Personer med samsjuklighet kan i vissa fall behöva annan behandling först, annars kan det vara svårt att arbeta med sitt beroende med hjälp av IKBT. Det krävs att man är motiverad och loggar in och arbetar med uppgifterna varje vecka.

Vilka fördelar ser du med IKBT inom beroendevården?

Kerstin: Den största fördelen med beroendevård via nätet är de låga trösklarna. Vi når nya målgrupper som annars drar sig för att söka vård: de som kanske tycker att det känns stigmatiserande att söka sig till en fysisk mottagning.

Med IKBT kan man få sin vård där man befinner sig utan att behöva förklara för någon varför man lämnar jobbet eller hemmet en timme i veckan. Patienten kan också arbeta med programmet på den tid det passar, både kvällstid och på helger.

En annan fördel, för både den behandlande psykologen och för patienten, är att man med det här sättet att arbeta får tid att reflektera över det som kommer fram under behandlingen. Som psykolog hinner man rådfråga kolleger om det krävs. Både patient och psykolog har också möjlighet att gå tillbaka och läsa igenom det som sagts och gjorts.

Vilka utmaningar ser du med IKBT för beroendevård?

Kerstin: Om en patient är ovan vid den här formen av behandling behöver man lägga om sina rutiner. Det är också viktigt att man redan från början gör klart för patienten att det kräver tid, precis som behandling via fysiska möten med psykolog.

Film (2,22 minuter) med Kerstin Annerborn, enhetschef, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Textversion av filmen

Det vi har sett är att den här behandlingsmodellen kan passa för de patienter som har lågt och måttligt beroende. Om man har en psykiatrisk samsjuklighet så kan den behöva behandlas först.

Det som är viktigt att tänka på om man ska gå en behandling via nätet är att man känner sig motiverad att gå behandlingen eftersom det kräver lite mer eget ansvar. Man ska logga in och eftersom man inte har några bokade tider.

Känner man att man har behov av en fysisk kontakt då rekommenderar vi att man söker sig dit istället. Fördelarna med behandling via nätet inom beroendevård är de låga trösklarna.

Vi har sett att vi når nya målgrupper som inte tidigare har sökt vård. Många kan uppleva det stigmatiserande att kliva in på en lokal beroendemottagning. Med behandling via nätet kan man jobba hemifrån på de tider och de platser som passar en själv. Det blir också möjligt att inte behöva berätta för alla att man söker vård för beroende.

Man kan tänka att behandling via nätet kräver ungefär lika mycket tid som att träffa en psykolog på en fysisk mottagning.

Fördelen kan vara flexibiliteten att du väljer själv när du vill jobba med programmet, på kvällar eller till exempel helger. Möjligheten är också att kunna reflektera över övningarna på ett annat sätt. Man kan gå in och jobba lite, fundera lite och sen gå tillbaka till materialet igen. Det är en fördel för både psykologen och patienten. En annan fördel för psykologen är möjligheten att rådfråga sina kollegor på ett annat sätt – innan man ger återkoppling till patienten i programmet.

Utmaningen med behandling via nätet är att man kan tänka att det inte kräver samma insats som en behandling på fysisk mottagning. Det kräver ju också motivation. Uppfattningen kan ibland vara att: ”Jag hinner inte gå till mottagningen, jag hinner inte riktigt med att jobba med behandlingen.”

Det kan vara ett enkelt alternativ. Och det kan vara en utmaning.

Vilka råd kan du ge andra som vill börja arbeta med behandling via nätet?

Kerstin: Mitt råd till andra som vill börja arbeta med behandling via nätet är att lägga mycket tid i inledningsskedet; prata med andra mottagningar, dra lärdom av deras erfarenheter och fråga patienterna vad de tycker fungerar bra.

Film (0,43 minuter) med Kerstin Annerborn, enhetschef, eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Textversion av filmen

Att tänka på om man ska börja jobba med behandling via nätet är att det kan ta lite tid i implementeringsskedet. Och att man tar tid för det. Och att fråga andra mottagningar och dra lärdom av hur de har gjort.

Det är viktigt att ha ett patientperspektiv. Fråga patienterna vad de tycker fungerar bra och vad som fungerar mindre bra för att få en bättre bild av hur ni kan jobba.

Vilka mervärden upplever ni?

För patienten

 • Lägre tröskel för att söka vård
  Besök på fysisk beroendemottagning kan upplevas stigmatiserande. Patienten behöver inte förklara för sin arbetsgivare varför hen lämnar arbetsplatsen för behandling under arbetstid.
 • Flexibilitet
  Kan ta del av behandlingen när och var det passar. Gör det lättare för patienter att komplettera med annan behandling, i de fall det är aktuellt.
 • Tid för reflektion
  Möjlighet att gå tillbaka i behandlingen och reflektera över innehållet och återkopplingen från psykologen.
 • Sparar tid
  Slipper resa till och från mottagningen.

För medarbetaren

 • Stöd och struktur att ge behandling
  Det modulbaserade upplägget ger ett färdigt evidensbaserat stöd för behandling.
 • Anpassningsbart behandlingsupplägg
  Varje behandling inleds med ett möte där patienten kartläggs och psykologen kan därefter anpassa behandlingen efter patientens behov med de olika modulerna.
 • Lätt att styra om
  Genom regelbunden utvärdering får psykologen information om patienten och kan byta till en annan behandlingsform om IKBT inte passar.
 • Tid för reflektion
  Tid att reflektera och rådfråga kollegor.

För verksamheten

 • Når nya målgrupper
  Når målgrupper som annars drar sig för att söka vård.
 • Förbättrad resursanvändning
  Möjlighet att ge behandling till fler patienter med befintliga resurser.
 • Bättre förutsättningar till en jämlik vård
  Eftersom behandling via nätet är så lättillgänglig beroende på att det inte spelar någon roll var personen bor.